Terapia Bezpieczeństwa Emocjonalnego (EST)

No i wreszcie, po długim oczekiwaniu, pierwszy artykuł wprowadzający w Terapię Bezpieczeństwa Emocjonalnego został udostępniony online. Link jest tutaj: Introducing Emotional Safeness Therapy for depression and personality problems

Terapia Bezpieczeństwa Emocjonalnego (po angielsku: Emotional Safeness Therapy, w skrócie EST) to nowe integracyjne podejście do leczenia nawracającej depresji i współwystępujących problemów osobowościowych. Metoda ta została z powodzeniem wdrożona w poliklinice psychiatrycznej Szpitala Uniwersyteckiego Akershus, największego dostawcy usług medycznych w Norwegii, i była prowadzona jako terapia grupowa w ramach projektu naukowego przez okres trzech lat (2015-2018). Więcej na temat samego projektu znajdziesz w artykule: Development of Multidimensional Model of Change and Emotional Safeness Therapy – the backstage view

Bezpieczeństwo Emocjonalne

Termin „bezpieczeństwo emocjonalne” to niestety nieprecyzyjne tłumaczenie angielskiego terminu „emotional safeness”. Rzecz w tym, że rozróżnienie pomiędzy „safeness” i „safety” jest absolutnie centralne dla podstaw konceptualnych terapii EST. Niestety, chociaż w języku angielskim są to dwa różne słowa i w społecznej neuropsychologii przypisano im dwa różne znaczenia, w języku polskim oba tłumaczone są jako «bezpieczeństwo», co nie pozwala na zróżnicowanie znaczeń po przetłumaczeniu. Dlatego kluczowe pojęcia w Emotional Safeness Therapy wolę stosować w brzmieniu oryginalnym.

Określenie Emotional Safeness (jako odmienne od emotional safety) wywodzi się bezpośrednio z pojęcia „bezpieczeństwo społeczne” (social safeness) zaproponowanego przez Paula Gilberta jako część trójdzielnego modelu regulacji emocji.

O ile social safeness w modelu Gilberta odnosi się do jakości relacji interpersonalnych, o tyle „emotional safeness” rozszerza zakres oryginalnego konceptu na jakość relacji z samym(ą) sobą.

Terapia Bezpieczeństwa Emocjonalnego postrzega jakość relacji z sobą jako kluczowy aspekt zdrowia psychicznego. Tak jak nigdy nie możemy całkowicie kontrolować sposobu, w jaki traktują nas inni ludzie, tak zawsze możemy zmienić sposób, w jaki traktujemy samych siebie. To bardzo ważne z terapeutycznego punktu widzenia.

Emocjonalne bezpieczeństwo (safeness) może być zdefiniowane jako poczucie akceptacji, wsparcia, ciepła, troski i otuchy w relacji z samym sobą. Poczucie to może być osłabiane lub niwelowane m.in. przez negatywną samokontrolę (self-coercion) i samokrytycyzm.

Model EST

Terapia Bezpieczeństwa Emocjonalnego traktuje (1) elastyczność psychologiczną i (2) bezpieczeństwo (safeness) emocjonalne jako dwa psychologiczne filary zdrowia psychicznego. Każdy z nich może odgrywać mniejszą lub większą rolę w leczeniu różnych rodzajów problemów psychicznych.

Cztery główne cele terapeutyczne realizowane w Emotional Safeness Therapy, to zwiększenie:

– AWARENERSS w odniesieniu do własnego doświadczenia

– SAFENESS w stosunku do siebie

– CONNECTEDNESS w stosunku do innych

– EMPOWERMENT w odniesieniu do własnego życia

EST integruje różne strategie kliniczne, częściowo autorskie a częściowo zapożyczone, głównie (ale nie wyłącznie) z terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) oraz terapii skoncentrowanej na współczuciu (compassion-focused therapy).

Terapia EST integruje konceptualnie oba te kierunki w oparciu o Wielowymiarowy Model Zmiany. Można powiedzieć, że EST jest nową generacją terapii ACT, bo z niej się bezpośrednio wywodzi.

Czym się różni EST od tradycyjnej wersji ACT?

Przede wszystkim wzmocnieniem znaczenia jakości relacji interpersonalnych klienta w kontekście emocjonalnej jakości relacji z samym sobą.

Na przykład, wielu depresyjnych klientów wybrałoby „posiadanie przyjaciół” lub „miłość” jako swoje wartości. Jednak dążenie do tych wartości w sposób uległy lub emocjonalnie zależny tylko pogorszyłoby ich sytuację na dłuższą metę, prowadząc do nieuniknionych «katastrof” emocjonalnych.

Tak więc, podczas gdy tradycyjny terapeuta ACT skupia się na tym, w jakim kierunku podąża klient (zgodnym z własnymi wartościami czy przeciwnym), terapeuta EST koncentruje się również na stylu w jakim klient podąża.

Więcej na temat tego podejścia znajdziesz w artykule: Introducing Emotional Safeness Therapy for depression and personality problems

Szkolenie w terapii EST.

Rozpoczynające się wkrótce szkolenie „Bezpieczny Terapeuta ACT” nawiązuje częściowo do EST (stąd słowo «bezpieczny» w nazwie kursu), ale ze względu na ograniczone ramy czasowe skupiać się będzie głównie na strategiach zmiany ACT i na zasadach celowej praktyki.

Natomiast drugi poziom szkolenia, przygotowujący do prowadzenia grup, będzie oparty właśnie na EST.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.